حلسه بررسی حد مرزی روستای پایین گنج افروز تابعه بخش مرکزی وروستای طلوت تابعه بخش بابلکناراین جلسه با حضور آقایان حاجی اسماعیلی بخشدار مرکزی ، آقای صالحیان رییس شورای اسلامی بخش مرکزی ، اعضای شورای اسلامی ودهیار روستای پایین گنج افروز ، خانم اشرف پورکارشناس امور شوراهای بخش مرکزی ، کریم پور بخشدار بابلکنار ، رییس شورا ودهیار روستای طلوت در ساعت ۸ صبح روز یکشنبه مورخ ۹۵/۳/۲۳ در محل بخشداری مرکزی تشکیل گردید .

در ادامه پس از بحث وتبادل نظر مقرر گردید ، بعد از نماز ظهر وعصر امروز یکشنبه مورخ ۹۵/۳/۲۳ بخشدار مرکزی ، رییس شورای اسلامی بخش مرکزی ، رییس شورا ودهیار روستای پایین گنج افروز ، بخشدار بابلکنار ، رییس شورای اسلامی بخش بابلکنار ، رییس شورا ودهیار روستای طلوت از منطقه مذکور بازدید بعمل آورده وجایگاه نصب تابلو را مشخص نمایند تا اختلاف دو روستا خاتمه یابد