خسارت ناشی از طوفان مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۱ به بخش مرکزی و صدور حواله ایرانیت توسط بخشدار


با توجه به طوفان شدید مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۱ در شهرستان بابل وخسارت ناشی از  گرد باد به طول ۱۳۰ کیلومتر در ساعت پیش بینی شده ، آسیب جدی به سقف منازل مردم و برق رسانی و غیره  روستاها وارد نموده . لازم به ذکر می باشد که با پیگیری هایی که بخشدار مرکزی بابل با مدیریت بحران استان انجام داده بود مقدار۵۳ هزار متر مربع ایرانیت که بالغ بر ۴۴ تریلی بین روستاهای بخش مرکزی توزیع ومقدار ۳۵ هزار متر مربع که تعداد ۳۵ تریلی مورد نیاز خسارت دیدگان روستاهای بخش مرکزی می باشد