دیدار بخشدار مرکزی از اداره منابع طبیعی بابل


مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی بهمراه رئیس محترم شورای بخش از اداره منابع طبیعی بازدید کردند و پیگیر توزیع نهال طرح زراعت چوب شدند.