سومین جلسه شورای کشاورزی سال ۱۴۰۰


سومین جلسه شورای کشاورزی شهرستان بابل در سال ۱۴۰۰ برگزار شد؛

این جلسه به ریاست آقای زاهد پاشا معاون محترم برنامه ریزی و توسعه فرمانداری ویژه شهرستان بابل

با بررسی موضوع کمبود آب در بخش کشاورزی این شهرستان برگزار شد…

چهارشنبه ۹ تیر ۱۴۰۰