ششمین جلسه یک روستا و یک شغل؛


ششمین جلسه بررسی گزارش از دهیاران و دستگاههای اجرایی در خصوص یک روستا و یک شغل با حضور مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی ، رئیس محترم صندوق کارافرینی ، معاون محترم جهاد کشاورزی ، معاون محترم میراث فرهنگی ، کارشناس اداره صمت ، دهیاران برخوردار طرح در بخشداری مرکزی برگزار شد…