صلاحیت کاندیداهای شوراهای اسلامی بخش مرکزی بابل بررسی شد؛


صلاحیت کاندیداهای شوراهای اسلامی بخش مرکزی با حضور مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی و رئیس محترم هیأت اجرایی و اعضای محترم اجرایی و نظارت در سالن اجتماعات فرمانداری بابل بررسی شد.