طرح هوای پاک و اجرای دستورات استاندار مازندران


در راستای طرح هوای پاک و اجرای دستورات حسین زادگان استاندار مازندران

این طرح در کنار گذر جاده بابل به قائمشهر

با حضور مهندس ابراهیمی

معاون محترم عمرانی فرمانداری ویژه شهرستان بابل

مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی

مهندس ابراهیمی رئیس محترم اداره راهداری حمل ونقل جاده ای این شهرستان انجام گرفت

عکس سیدرضا مقیمی درزی

چهارشنبه ۱۵ بهمن ۹۹