فعالیت شعبات اخذ رأی انتخابات ۱۴۰۰ روستاهای بخش مرکزی بابل ۲۸ خرداد؛


سلطان محمدطاهر
سلیمان کلا
برجی خیل لنگور
تراجی کلا
پشت سیم
قصاب امیر
کبودکلا
گله کلا مرزون آباد
بندارکلاآغوزبن
شمشیرمحله مرزون آباد
آهنگرکلای کوچک