نهضت درختکاری در ورودی شهرستان از قائمشهر


نهضت درختکاری و کار مشترک بخشداری مرکزی بابل و بخشداری مرکزی قائم شهر با حضور مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی در ورودی شهرستان از قائم شهر به بابل

دوشنبه مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۰۹