کارگروه تخصصی احیای آب بندان های شهرستان بابل


✳️ کارگروه تخصصی احیای آب بندان های شهرستان بابل

❇️ جلسه اجرای طرح گردشگری در آب بندها و احیای آبندان های شهرستان بابل

به ریاست زاهد پاشا، معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری

✅ با رویکرد بهره برداری گردشگری، پرورش ماهی و زراعت چوب برگزار گردید.

چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱