کارگروه تخصصی کمیته برنامه ریزی شهرستان بابل


✳️ کارگروه تخصصی کمیته برنامه ریزی شهرستان بابل

به ریاست زاهد پاشا معاون محترم برنامه و توسعه فرمانداری ویژه این شهرستان برگزار شد…

یکشنبه : ۳ مرداد ۱۴۰۰