گفتگو بخشدار مرکزی باتعدادی از کشاورزان روستای حمزه کلای شش پل


حضور تعدادی از کشاورزان روستای حمزه کلای شش پل در خصوص مشکل رودخانه کاری محدوده روستا حمزه کلا و گرمیچ لاله آباد و تماس و هماهنگی با معاون محترم عمرانی فرمانداری و امور آب…