اسامی بخشداران بخش مرکزی بابل بعد از انقلاب تا کنون


تاریخ خاتمه خدمت تاربخ شروع به کار سمت نام و نام خانودگی ردیف
 ۱۳۴۵/۱۱/۱۶  ۱۳۴۵/۱۰/۲۱  معاون و بخشدار مرکزی  حسین محسنی  ۱
 ۱۳۴۹/۸/۱  ۱۳۴۷/۴/۱۸  معاون و بخشدار مرکزی  فریدون هوشیار خواه  ۲
 ۱۳۵۰/۶/۱۱  ۱۳۴۹/۱۰/۱۲  معاون وبخشدار مرکزی  سید محمود ارشیا  ۳
 ۱۳۵۳/۷/۹  ۱۳۵۰/۱۱/۱۳  معاون و بخشدار مرکزی  خانم گیتی نورما  ۴
 ۱۳۵۵/۵/۱۶  ۱۳۵۳/۱۰/۲۵  معاون و بخشدار مرکزی  حسین مهراز  ۵
 ۱۳۵۹/۵/۱۶  ۱۳۵۵/۲/۱  معاون و بخشدار مرکزی  خانم قدسیه اسدی  ۶
 ۱۳۵۹/۱۲/۲  ۱۳۵۹/۵/۱۶  معاون و بخشدار مرکزی حسینعلی جعفریان  ۷
 ۱۳۶۰/۱۲/۱  ۱۳۶۰/۱/۹  معاون و بخشدار مرکزی  میرخلاق میرنیا  ۸
 ۱۳۶۸/۳/۲۴  ۱۳۶۰/۱۲/۲۶  بخشدار مرکزی  محمد تقی قانعی  ۹
 ۱۳۷۱/۳/۳  ۱۳۶۸/۳/۲۴  بخشدار مرکزی  نقی مهدی نسب  ۱۰
۱۳۷۶/۱/۲۴  ۱۳۷۱/۳/۳  بخشدار مرکزی  محمد علی عباسی  ۱۱
 ۱۳۷۶/۶/۲۴  ۱۳۷۶/۱/۲۴  بخشداری مرکزی محمد علی حسنپور ۱۲
 ۱۳۸۰/۱/۱ ۱۳۷۷/۶/۲۴  بخشداری مرکزی فریدون صادقی ۱۳
 ۱۳۸۲/۸/۳   ۱۳۸۰/۱/۱  بخشداری مرکزی رضا علی بلباسی  ۱۴
 ۱۳۸۵/۷/۲  ۱۳۸۲/۸/۴ بخشداری مرکزی تقی قربانی  ۱۵
 ۱۳۹۴/۱۲/۱۶  ۱۳۸۵/۷/۲ بخشداری مرکزی  غلامرضا سماکوش  ۱۶
   ۹۴/۱۲/۱۷  بخشداری مرکزی  محمد حاجی اسماعیلی امیری  ۱۷