اقدامات روستاها و برپایی جشن غدیر خم در روستاهای بخش مرکزی بابل…!


آهنگرکلا
سلطان محمدطاهر
پایین بیشه سر