اهداء جوائز بخشدار به دهیار روستای میانرود مرزون آباد
در مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۹  محمد حاجی اسماعیلی امیری بخشدار مرکزی با دادن اهداء جایزه به آقای رمضانی دهیار روستای میانرود مرزون آباد به جهت فراخوان مردم روستای میانرود وتکمیل ثبت نام آمار نفوس مسکن روستائیان به صورت اینترنتی وبا توجه به اعلام گزارش دقیق وفوری به این بخشداری به عنوان دهیار نمونه در ثبت اطلاعات آمار نفوس مسکن بخش مرکزی شد .