اولین جلسه شورای کشاورزی شهرستان بابل در سال ۱۴۰۰


اولین جلسه شورای کشاورزی شهرستان بابل در سال ۱۴۰۰

این جلسه به ریاست مهندس ولی زاده معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل و با حضور اعضای کارگروه کشاورزی شهرستان در سالن جلسات فرمانداری بابل برگزار شد.

در این جلسه در خصوص بررسی موضوعات تامین کود شیمیایی کشاورزان و نهاده های کشاورزی
بررسی علل عدم استقبال کشاورزان نسبت به بیمه اراضی زراعی و باغی
حذف یارانه بیمه دام ها
و تامین سوخت موتور پمپ های کشاورزی
مطرح و تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید

چهارشنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۰

گزارش :مهدی بادی کناری
عکس: سیدرضا مقیمی درزی