بازدید از اجرای طرح هادی روستای پایین بیشه سر


بازدید مهندس ولی زاده معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل به همراه مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی ، سرپرست محترم بنیاد مسکن شهرستان از اجرای طرح هادی در روستای پایین بیشه سر…

یک شنبه ۱۱مهر ۱۴۰۰