بازدید از روستای متی کلا


بازدید مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی ، مهندس خداداد نیا کارشناس فنی دهیاریها ، دهیار و شورای روستا از عقب نشینی خیابان متین ۲ روستای متیکلا