بازدید از زیرگذر روستای روشن آباد


مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی بهمراه رئیس محترم آب و فاضلاب شهرستان و معتمدین محلی از زیر گذر روستای روشن آباد بازدید کردند و قرار شد آب و فاضلاب برآوردی از جابجایی لوله ها داشته باشد…