بازدید از شرکت تولیدی صنایع چوب ماهون


بازدید مهندس ولی زاده معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل و مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی از شرکت تولیدی صنایع چوب ماهون در بخش مرکزی بابل و تاکید فرماندار بر حمایت از این صنایع تولیدی