بازدید از طرح هادی روستای بوله کلا مرزون آباد


بازدید مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی به همراه رئیس محترم بنیاد مسکن و رئیس محترم شورای اسلامی مرکزی از آسفالت طرح هادی روستای بوله کلا مرزون آباد…