بازدید از لایروبی آبندان روستای منصورکنده


بازدید مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی از لایروبی آبندان روستای منصور کنده باتفاق دهیار ، شورای اسلامی وشورای آبندان روستا