بازدید از مرکز نگهداری معلولین ایثار شفیع زاده


به دستور مهندس ولی زاده معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل صبح امروز بازدیدی با حضور آقای زاهد پاشا معاون محترم برنامه ریزی فرمانداری شهرستان بابل و مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی در خصوص نحوه نگهداری معلولین ایثار شفیع زاده
از بخشهای مختلف این مرکز با حضور آقای رضا شفیع زاده مدیرعامل مرکز بازدید به عمل آمد .
مقررشد ساخت جدید احداث که توسط خیر نام آشنای شهرما رضاشفیع زاده که با مشارکت خانواده ایشان وبخشی از کمک های مردمی
با حضور استاندار محترم ومسئولین کشوری. نمایندگان مردم شر یف بابل در مجلس شورای اسلامی . مسئولین استانی وشهرستانی در خردادماه سال جاری افتتاح شود
این مرکز بالغ بر ۸۰ میلیارد ریال هزینه شده و در بحث اشتغالزایی برای ۴۰ نفر را فراهم نمود
نبی اله علی نتاج
خبرنگار روزنامه پیشرو در استان مازندران