بازدید از پروژه آسفالت روستای متی کلا


بازدید مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی بهمراه سرپرست محترم بنیاد مسکن شهرستان بابل ، اعضای محترم شورای بخش مرکزی ، رییس محترم شورای اسلامی روستای متی کلا و دهیار پیشنهادی از پروژه اسفالت روستا