بازدید از پروژه بتن ریزی محور کیاکلا


بازدید از پروژه تعریض و بتن ریزی محور بابل سیمرغ باتفاق مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی ، رییس محترم راهداری ، رییس محترم راه و شهرسازی و پیمانکار مربوطه