بازدید از کارگاه تولید و تعمییرات ادوات کشاورزی در روستای بالا بیشه سر


مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی از کارگاه تولید و تعمییرات ادوات کشاورزی در روستای بالا بیشه سر بازدید کردند و از نزدیک مشکلات این واحد تولیدی را بررسی کردند.