بازدید بخشدار از طرح هادی وبررسی مشکلات سه روستای رمنت ، سلطان محمد طاهر و درویش خیل مرزون آبادمحمد حاجی اسماعیلی بخشدار مرکزی بابل در مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۰ به اتفاق دهیار  روستا از طرح هادی وزمشکلات ۳ روستای رمنت ، سلطان محمد طاهر و درویش خیل مرزون آباد بازدید نمودند .