بازدید بخشدار محترم مرکزی از اجرای طرح هادی روستای باریک کلا مرزون آباد


بازدید مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی بابل ، رییس شورای بخش مرکزی ، رییس بنیاد مسکن شهرستان بابل از اجرا و احداث طرح هادی روستای باریک کلا مرزون آباد