بازدید بخشدار مرکزی از اجرای طرح هادی روستای دریکنده


بازدید مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی باتفاق دهیار روستای دریکنده از طرح هادی این روستا…