بازدید بخشدار مرکزی از اجرای طرح هادی روستای اله رودبار


صبح روز پنجشنبه مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی و رئیس محترم بنیاد مسکن از نحوه اجرای طرح هادی روستای اله رودبار بازدید کردند.

پنجشنبه ۲۳ دی ۱۴۰۰