بازدید بخشدار مرکزی از اجرای طرح هادی روستای پایین کلهودشت


مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی بهمراه رییس محترم بنیاد مسکن از اجرای طرح هادی روستای پایین کهلودشت بازدید کردند.