بازدید بخشدار مرکزی از احداث میدان در جاده گنج افروز


صبح امروز مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی بهمراه رئیس دفتر سردار سعادتی ، جانشین پلیس راه و اهالی دو روستا از احداث میدان در محور جاده گنج افروز حد فاصل روشن آباد و پایین گنج افروز بازدید کردند.