بازدید بخشدار مرکزی از روستای آهنگرکلای نوشیروانی


بازدید مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی و نماینده محترم شرکت سرمایه گذاری و گردشگردی از زمین ۴ هکتاری روستای اهنگر کلای نوشیروانی برای گردشگری …

دوشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۰