بازدید بخشدار مرکزی از روستای بندارکلا آغوزبن


بازدید مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی به همراه آقای رضازاده رئیس محترم شورای بخش مرکزی و آقای عرب عضو محترم شورای بخش از روستای بندارکلا آغوزبن