بازدید بخشدار مرکزی از روستای درزیکلا نوشیروانی


بازدید مهندس حاجی‌اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی و رئیس محترم اداره بنیاد مسکن از روستای درزیکلا نوشیروانی