بازدید بخشدار مرکزی از روستای دریکنده


با توجه به اعلام دهیار مبنی بر کاهش آب شرب روستای دریکنده مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی و معاون محترم آب و فاضلاب شهرستان و عضو محترم شورای شهرستان و بخش باتفاق سرپرست دهیاری از روستای فوق بازدید کردند.