بازدید بخشدار مرکزی از روستای دیودشت


مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی به همراه رؤسای محترم ادارات برق و بنیاد مسکن در جهت حل مشکلات برق و لکه گیری آسفالت در سطح روستای دیودشت همینطور آماده سازی برای اجرای طرح هادی در روستای دیودشت بازدید کردند.