بازدید بخشدار مرکزی از روستای علمدار


مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی بهمراه رییس و کارشناس محترم بنیاد مسکن شهرستان و اعضای شورای اسلامی بخش از روستای علمدار جهت برنامه ریزی برای آسفالت معابر بازدید کردند.