بازدید بخشدار مرکزی از روستای علمدار


بازدید مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی بهمراه رئیس محترم بنیاد مسکن و شورای محترم بخش مرکزی و دهیار محترم روستا از پروژه پیاده رو سازی در روستای علمدار…