بازدید بخشدار مرکزی از روستای متی کلا


مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی و آقای صالحیان عضو محترم شورای بخش مرکزی از وضعیت عقب نشینی در خیابان لاله متی کلا بهمراهی دهیار محل بازدید کردند.