بازدید بخشدار مرکزی از روستای نقیب کلا ثلاث


مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی باتفاق رئیس محترم مخابرات شهرستان از روستای نقیب کلای ثلاث که کابل مخابرات روستا به سرقت رفته بود بازدید کردند.

همچنین دوتن از شورای اسلامی روستای دیودشت که مشکل قطعی تلفن داشتند حضور داشتند ، قرار شد تا هفته آینده این مشکل توسط مخابرات حل گردد.