بازدید بخشدار مرکزی از روستای هتکه پشت


مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی از نهالستان عبدالهی در روستای هتکه پشت جهت اخذ تسهیلات روستای بدون بیکار صندوق کارافرینی امید بازدید کردند.