بازدید بخشدار مرکزی از روستای پایین بیشه سر


مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی از پروژه های عمرانی روستای پایین بیشه سر بازدید کردند.