بازدید بخشدار مرکزی از روستای چمازکلا


بازدید آقای حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی از روستای چمازکلا باتفاق دهیار و تاکید بر سرپوشیده شدن کانال اب کشاورزی برای عبور ساکنین در مسیر