بازدید بخشدار مرکزی از روستای گله کلا مرزون آباد


مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی بهمراه رؤسای محترم بنیاد مسکن و شورای محترم مرکزی از زیرسازی آسفالت روستای گله کلا مرزون آباد بازدید کردند.در این بازدید دهیار و شورای محترم روستا نیز حضور داشتند.