بازدید بخشدار مرکزی از زمین ورزشی روستای آغوزبن


‍ بازدید مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی از زمین ورزشی شهیدان مهدی نسب و بررسی مشکلات از قبیل،برق،قسمت شمال و شرق زمین ورزشی و جاده قسمت شرق زمین و پارکینگ.