بازدید بخشدار مرکزی از ساخت و سازهای غیرمجاز و لایروبی نهرهای کشاورزی روستای علمدار


بازدید مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی بابل از ساخت و ساز های غیر مجاز و لایروبی انهار کشاورزی و دفع آبهای سطحی روستای علمدار…

دوشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۰