بازدید بخشدار مرکزی از نحوه اجرای طرح هادی روستای گله کلا مرزون آباد


بازدید از اجرای طرح هادی روستای گله کلا مرزون آباد توسط مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی بهمراه رئیس محترم بنیاد مسکن ، شورا و دهیار