بازدید بخشدار مرکزی از نحوه هدایت آبهای سطحی روستای تیرکلا به نقارچی محله…


بازدید مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی و رییس محترم جهاد کشاورزی از نحوه هدایت آبهای سطحی در روستای تیرکلا به نقارچی محله و حضور شورای اسلامی دو روستا…