بازدید بخشدار مرکزی از وضعیت لایروبی رودخانه روستای چمازکلا


بازدید مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی باتفاق رییس محترم راهداری و رییس محترم امور آب شهرستان و شورا و دهیار از وضعیت لایروبی در روستای چمازکلا…